ಕೆ.ಎಲ್.ಇ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್,   ಮಾಹಲಿಂಗಪುರ - 587 312
   ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ, ಭಾರತ.

   [ ಎ.ಐ.ಸಿ.ಟಿ.ಇ. ನವದೆಹಲಿ ಅನುಮೋದನೆ, ಹಾಗೂ ಕನಾ೯ಟಕ ಸರಕಾರದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ]
  Accreditation Status : Not Accredited

 
English

 

ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

Intake : 60
6 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗಳು


ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್

Intake : 40
6 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗಳು


ಇ & ಸಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

Intake : 40
6 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗಳು


ಇ & ಇ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

Intake : 60
6 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗಳು


ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ

Intake : 40
6 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗಳು


ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಂಗ್.

Intake : 60
6 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗಳು

ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ವಿವರ 

Department of Civil Engineering : ESTD - 2008

                 


Mr. Subhash. M. Mushi.

B.E.
Head of Department

E - Mail : civilhod@klepolymlp.org


Staff Members


 Sl.No  Name of the Staff Qualification   Designation 
1. Mr. Subash.M.Mushi. BEHOD
2. Smt Priya Sonar. BELecturer
3. Ms.Mahadevi.Ambi. BELecturer
4. Miss Bharati Badagi BELecturer
5. Miss Pooja Baragi. BELecturer
6. Mr Abhishek Muragundi. BELecturer


Subjects Offered

FIRST YEAR : SUBJECTS
Semester - ISemester - II
1. English Communication1.Engg Mathematics-II
2. Engg Mathematics-I2.Applied Science
3. Materials of construction3.Surveying-I
4.Engg Drawing-I4.Engineering Drawing-II
5. BCS Lab5.Applied Science Lab
6. MOC Lab6.Surveying practice-I
SECOND YEAR : SUBJECTS
Semester - IIISemester - IV
1. Engg Mech & SOM1.Hydraulics
2. Water Supply Engg2.Sanitary Engg
3. Surveying-II3.Concrte Technology
4. Construction Technology4.Proffessional Ethics
5. Building Planning & Drawing5.Soil & MT Lab
6. Surveying Practice-II6.Comp Aided Bldg & Drawing
7. Hydraulic & Environmental Lab  
8. Tantrika Kannada-I8.Tantrika Kannada-II
THIRD YEAR : SUBJECTS
Semester - VSemester - VI
1. Design of R.C.C.1.Design of steel & masonary structurers
2. Water Resources Engineering2.Project Management & Valuation
3. Estimating & Costing3.Town Planning
5.Transportation Engg 5.Computer Applications Lab
6.Irrigation & Bridge Drawing 6.Extensive Survey Camp Project *
7.Construction Practice7.Project work-II
8.Professional Practice 8.** In plant training
8.Projeect Work-I   
 

3 YEARS ( 6 Semesters) DIPLOMA IN CIVIL ENGINEERING :

The aim of Diploma Course in Civil Engineering at K.L.E. Society's Polytechnic, Mahanlingpur is to train the individual for their outstanding career in global world towards the infrastructure development.

"Housing is an important indicator of the level of country's Social Progress. Besides food and clothing man's next basic need is shelter. Shelter - he requires for protecting himself against natural Calamities. From the caves - his early - abode down to the modern sophisticated Air - conditioned houses today, shows mans progress and advances in various fields".

Civil Engineering is involved in every share of infrastructure development. It has long tradition of excellence. Its alumni have made everlasting contribution to the development of the state and the nation through their gained knowledge

This course enables to develop students in core competency areas of ,

  • Structural Engineering.
  • Surveying - Comprising of latest equipments like Total Station, GIS etc.
  • Modern techniques in Construction Technology.
  • Environmental Engineering and Pollution.
  • Irrigation structures.
  • Infrastructure development .


The department has well equipped laboratories and other supporting infrastructure that is constantly upgraded to adapt to the changing technology.Prospects:

After completion of the course students have the options to continue their U.G education by taking the admission directly to 3rd semester.
  • Can practice with Consulting Engineers, Builders, Architects, Structural Engineers, Government & Semi - Government sectors.
  • Self employment, Register themselves as contractors, Valuers and Consulting Engineers.
  • Supporting Staff in various technical educational institutes. 


Copyright © Mahalingapur Polytechnic. Website By :- SS SOFTWARE SOLUTIONS, HUBLI.