ಕೆ.ಎಲ್.ಇ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್,   ಮಾಹಲಿಂಗಪುರ - 587 312
   ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ, ಭಾರತ.

   [ ಎ.ಐ.ಸಿ.ಟಿ.ಇ. ನವದೆಹಲಿ ಅನುಮೋದನೆ, ಹಾಗೂ ಕನಾ೯ಟಕ ಸರಕಾರದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ]
  Accreditation Status : Not Accredited

 
English

 

ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

Intake : 60
6 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗಳು


ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್

Intake : 40
6 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗಳು


ಇ & ಸಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

Intake : 40
6 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗಳು


ಇ & ಇ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

Intake : 60
6 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗಳು


ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ

Intake : 40
6 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗಳು


ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಂಗ್.

Intake : 60
6 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗಳು

ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ವಿವರ 

Department of Mechanical Engineering

               


Mr. Umesh. D. Hadimani.

B.E.
Head of Department

E - Mail : mechhod@klepolymlp.org


Staff Members

 Sl.No  Name of the Staff Qualification   Designation 
1. Prof. S.I Kundagol. M.TechPrincipal
2. Sri. Umesh. D. Hadimani. B.EHOD
3. Sri Praveen A Avaradi. B.ELecturer
4. Sri Rachanna Kalagi. M.TechLecturer
5. Sri Parasuram Dalavai. B.ELecturer
6. Sri Vishal Metagudd. B.ELecturer
7. Sri Prakash Badiger. DMEInstructor
8. Sri Ganesh Halli. DMEInstructor
9. Sri Siddaram Saidapur. ITIMechanic
10. Sri Shankar Mali. ITIMechanicSubjects Offered

FIRST YEAR : SUBJECTS
Semester - ISemester - II
1. Communication Skills In English1.Engg Mathematics-II
2. Engg Mathematics-I2.Applied Science
3. Workshop Technology.3.Basic Electrical & Electronics Engg
4. Engineering Graphics-I4.Engineering Graphics-II
5. BCS Lab5.Applied Science Lab
6. Basic Workshop Practice-I6.Basic Electrical & Electronics Lab
    (Fitting, Carp, Forging)
Mech. Measurements
SECOND YEAR : SUBJECTS
Semester - IIISemester - IV
1. Strength Of Materials1.Hydraulics & Pneumatics
2. Mechanics Of Machines2.Basic Thermal Engg.
3. 3.Machine Tool Technology
4. Machine Drawing4.Professional Ethics & IC.
5. MCAD5.Hydraulics & Pneumatics Lab
6. Workshop Practice-II6.Machine Shop
7. Mech. Testing & Quality Control Lab7.C Programming Lab
8. Tantrika Kannada-I8.Tantrika Kannada-II
THIRD YEAR : SUBJECTS
Semester - VSemester - VI
1. Basic Management Skills and Indian Constitution1.Estimating and costing
2. Thermal Engineering-II 2.Automobile Engineering
3. Design of machine elements3.Computer integrated manufacturing
4. Mechatronics4. A. Metal Casting Science and Engineering
B. Refrigeration and Air-conditioning
C. Power plant engineering
D. Non conventional Energy resources
5. Mechatronics lab 5.Thermal Engineering lab
6. C-Programming and MAT lab6.CNC and Casting Simulation lab
7. CASP 7.Project work (Continuation from 5th Semester)
8. Project Work and Industrial visit  

 

3 YEARS ( 6 Semesters) DIPLOMA IN MECHANICAL ENGINEERING : ESTD - 2008

The aim of Diploma Course in Mechanical Engineering at KLE Polytechnic, Mahalingapur is to mould the students for professional practice, in an era of rapidly advancing interdisciplinary technology.

The course builds on core curriculum to combine individual depth of experience competence, in Mechanical Engineering, with excellent background in all related subjects.

It strikes a balance between classroom, lecture, laboratory and design and lays stress on floor level problem solving skills, which is essential for any branch.

The course ensures to develop in each student: self-reliance, creativity, leadership, business and moral ethics and continuing education and motivation.

This course enables to develop students in core competency areas of,

 • Thermal Engineering.
 • Fluid Mechanics and Pneumatics.
 • Mechanisms, Machine Design.
 • Mechanical Engineering Science.
 • Power Plants
 • Mechatronics, PLC Systems, CNC, Robotics.
 • Computer Science Applications, CAD, Solid Modeling etc.


This Programme also emphasizes on Information Search, Analysis and Presentation (ISAP), Project Design and Fabrication.

Mechanical Engineering is a field of broad prospects. All manufacturing industries are based on Mechanical Engineering. The advancement in Technologies have created a very good future for Mechanical Engineers.

The Department is well equipped with all machines, engines, computer lab and independent CAD center. The students are given knowledge and hands on experience on various machines and equipments. This knowledge and training imparted, enables the students to get placements in National and Multinational companies, in the Campus Interviews.


Prospects:

On completion of 3 year diploma in Mechanical Engineering, the student has following opportunities;
 • Self-Employment opportunities like setting up a Automobile Dealership/Service Stations, Automobile consultancy, Auto Ancillary Industries etc.
 • Self-employment opportunities like setting up a small scale industry, ancillary units, automobile service stations, etc.
 • Job opportunities in National & Multinational companies; Merchant Navy, Shipping Companies; Petrochemical industries.
 • Employment opportunities in Government sectors like KSRTC, RTO, Railway Workshop, Armed Forces, etc.
 • Can continue higher education like BBA, BE (3rd sem), AMIE etc.
 


Copyright © Mahalingapur Polytechnic. Website By :- SS SOFTWARE SOLUTIONS, HUBLI.