ಕೆ.ಎಲ್.ಇ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್,   ಮಾಹಲಿಂಗಪುರ - 587 312
   ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ, ಭಾರತ.

   [ ಎ.ಐ.ಸಿ.ಟಿ.ಇ. ನವದೆಹಲಿ ಅನುಮೋದನೆ, ಹಾಗೂ ಕನಾ೯ಟಕ ಸರಕಾರದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ]
  Accreditation Status : Not Accredited

 
English

 

ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

Intake : 60
6 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗಳು


ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್

Intake : 40
6 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗಳು


ಇ & ಸಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

Intake : 40
6 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗಳು


ಇ & ಇ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

Intake : 60
6 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗಳು


ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ

Intake : 40
6 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗಳು


ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಂಗ್.

Intake : 60
6 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗಳು

ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ವಿವರ 

Department of Computer Science and Engineering : ESTD - 2008

               Smt. Supriya Halbhavi.

B.E.
Head of Department

E - Mail : cshod@klepolymlp.org


Staff Members


 Sl.No  Name of the Staff Qualification   Designation 
1. Smt. Supriya Halbhavi. BEHOD
2. Miss Pushpa Modi. BELecturer
3. Smt Savita D Gondi. BELecturer
4. Mr Naveen Kadlibuddi. BELecturerSubjects Offered

FIRST YEAR : SUBJECTS
Semester - ISemester - II
1. Engg Mathematics 11.Engg Mathematics-II
2. Applied Science2.English Communication
3. Concepts of EEE3.Digital Electronics & Computer Fundamentals
5. Applied Science Lab5.Digital Electronics Lab
6. Basic Electronics Lab6.BWD Lab
7. BCS Lab7.Multimedia Lab
SECOND YEAR : SUBJECTS
Semester - IIISemester - IV
1. Programming With C1.Data Structures Using C
2. Computer Organization2.OOPS with Java
3. DBMS3.Operating System
4. Computer Networks4.Professional Ethics
5. CP Lab5.DSLab
6. DBMS & GUI Lab6.OOPS with Java Lab
7. N/W Admin Lab7.Linux Lab
8. Tantrika Kannada-I8.Tantrika Kannada-II
THIRD YEAR : SUBJECTS
Semester - VSemester - VI
1. Design & analysis of algorithm1.Software Testing
2. Green Computing2.Network Security & Management
3. Web Programming3.A. Information Storage & Management
B. Mobile Computing
C. Embedded & Real Time Systems
4. Software Engg4.Software Testing Lab
5. ADA Lab5.Network Security Lab
6. Web Programming Lab6.Professional Practices & Soft Skills Lab
6. Professional Practices Lab6.Project Work-II
7. Project Work-1    

3 YEARS ( 6 Semesters) DIPLOMA IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING :

The aim of Diploma Course in Computer Science and Engineering at KLE'S Polytechnic, Mahalingapur is to strive for excellence in creating, applying and imparting knowledge in computer science and engineering through comprehensive educational programmes and service to professional societies, the community and the Nation.

This department has the unique distinction of being the first to offer a Diploma course in Computer Science. Highly qualified & dynamic staff motivates the students through mini projects & competitions. The exhaustive course has been designed to meet the demands of the current trend of an IT industry.

This course enables to develop students in core competency areas of,

 • Data structures.
 • Advanced Microprocessors.
 • Database Management System.
 • System Software.
 • Software Engineering.
 • Web Technology.
 • Mobile Computing.
 • Computer Networks and Network Security.
 • C, C++, JAVA, ORACLE, VISUAL BASIC, ASP.NET, LINUX etc.
 • PC Hardware and Network Administration.

The department is well furnished with latest technology and computers and has advanced computational facilities like internet and intranet.Prospects:

On completion of 3 year Diploma in Computer Science and Engineering, the student has following opportunities;
 • Can continue higher education like B. E., by taking direct admission to 3rd semester, BBA, BCA, AMIE etc.
 • Can have the placement in government, Semi-government, public or private sectors as technical engineers in hardware and software.
 • Can works as programmer in banking sector, technical and non-technical colleges, schools, national and international software development companies.
 • Can be posted as system administrators, database administrators and hardware engineers in the field of servicing sector.
 


Copyright © Mahalingapur Polytechnic. Website By :- SS SOFTWARE SOLUTIONS, HUBLI.