ಕೆ.ಎಲ್.ಇ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್,   ಮಾಹಲಿಂಗಪುರ - 587 312
   ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ, ಭಾರತ.

   [ ಎ.ಐ.ಸಿ.ಟಿ.ಇ. ನವದೆಹಲಿ ಅನುಮೋದನೆ, ಹಾಗೂ ಕನಾ೯ಟಕ ಸರಕಾರದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ]
  Accreditation Status : Not Accredited

 
English

 

ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

Intake : 60
6 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗಳು


ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್

Intake : 40
6 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗಳು


ಇ & ಸಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

Intake : 40
6 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗಳು


ಇ & ಇ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

Intake : 60
6 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗಳು


ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ

Intake : 40
6 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗಳು


ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಂಗ್.

Intake : 60
6 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗಳು

ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ವಿವರ 

Department of Electronics and Communication Engineering : ESTD - 2008

     


Smt. Minaz Attar

B.E.
Head of Department

E - Mail : echod@klepolymlp.org


Staff Members


 Sl.No  Name of the Staff Qualification   Designation 
1. Smt. Minaz Attar BEHOD
2. Mr.Abhinandan Jigajinni BELecturer
3. Miss Chaitra Hanasi. BELecturer
4. Miss.Priyanka Nishandar. BELecturer
5. Miss Chaitanya Ambi. DECInstructor


Subjects Offered

FIRST YEAR : SUBJECTS
Semester - ISemester - II
1. Engg Mathematics-I1.Engg Mathematics-II
2. Applied Science 2.Communication Skill in English
3. Basics of Electrical & Electronics Engg3. Basics of Semiconductor Device
4. Applied Science Lab4.Semiconductor Device Lab
5. BCS Lab5.Digital Electronics Lab-I
6. BEEC Lab6.Mathematical Simulation Lab
SECOND YEAR : SUBJECTS
Semester - IIISemester - IV
1. Analog Electronic Circuits1.Professional Ethics & IC
2. Digital electronics2.Micro Controller & Application
3. Analog Communication3.Digital Communication
4. Electronics Measur. and Instru.4.Data Comm & Networking
5. Analog Electronics Circuits Lab5.Professional Practices Lab
6. Digital Electronics Lab6.Micro Controller Lab
7. C Programming Lab7.Digital Comm & Networking Lab
8. Tantrik Kannada-I8.Tantrik Kannada -II
THIRD YEAR : SUBJECTS
Semester - VSemester - VI
1. Organizational Mgmt & Entrpreneurship1.Industrial Automation
2. ARM Controller2.Embedded System
3. Advanced Communication3.Advanced Microprocessors
4. Application of Electronics Engg4.Industrial Automation Lab
5. ARM Controller Lab5.Verilog LAB
6. PCB & Fabrication Lab6.Project Work-II
7. Electronics servicig Lab  
8. Project Work-I   

 

3 YEARS ( 6 Semesters) DIPLOMA IN ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING :

The aim of Diploma Course in Electronics & Communication Engineering at KLE'S Polytechnic, Mahalingapur is to mould the students for professional practice, in an era of rapidly advancing interdisciplinary technology.

Electronics & Communication is highly sought after branch of engineering today by both students and parents. This age is rightly called ''Electronic Era'' as every facet of our life is facilitated & controlled by electronics in one form or the other.


This course enables to develop students in core competency areas of,
 • Micro controller and its applications.
 • VHDL programming.
 • Power Electronics and PLC.
 • Advanced Microprocessors.
 • Analog and Digital Communication.
 • Data Communication & Networking.
 • Medical Electronics.

The department is having dedicated, efficient and well-experienced faculty. The laboratories are equipped with modern instruments and computer facilities. Miniprojects and competitions ensure sound practical knowledge for students.


The department is well furnished with latest equipments and computers and has advanced computational facilities like internet and intranet.


Prospects:

On completion of 3 - year (6 Semester) Diploma in Electronics & Communication Engineering, the student has following opportunities;

 • Can continue their U.G education by taking the admission directly to 3rd semester.
 • Can be employed in Government & Semi- Government sectors.
 • Self employment,
 • Supporting staff in various technical educational institutes.
 


Copyright © Mahalingapur Polytechnic. Website By :- SS SOFTWARE SOLUTIONS, HUBLI.