ಕೆ.ಎಲ್.ಇ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್,   ಮಾಹಲಿಂಗಪುರ - 587 312
   ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ, ಭಾರತ.

   [ ಎ.ಐ.ಸಿ.ಟಿ.ಇ. ನವದೆಹಲಿ ಅನುಮೋದನೆ, ಹಾಗೂ ಕನಾ೯ಟಕ ಸರಕಾರದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ]
  Accreditation Status : Not Accredited

 
English

 

ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

Intake : 60
6 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗಳು


ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್

Intake : 40
6 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗಳು


ಇ & ಸಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

Intake : 40
6 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗಳು


ಇ & ಇ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

Intake : 60
6 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗಳು


ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ

Intake : 40
6 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗಳು


ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಂಗ್.

Intake : 60
6 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗಳು

ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ವಿವರ 

Department of Information Science : ESTD - 2008

         Subjects Offered

FIRST YEAR : SUBJECTS
Semester - ISemester - II
1. Applied Mathematics 11.Applied Mathematics-II
2. Applied Science2.English Communication
3. Concepts of EEE3.Digital Electronics
4. Intro. to Computer Concpets4.Programming With C
5. Applied Science Lab5.Digital Lab
6. Basic Electronics Lab6.Programming With C Lab
7. BCS Lab7.Multimedia La
SECOND YEAR : SUBJECTS
Semester - IIISemester - IV
1. Analysis and Design of Algorithm1.OOP with C++
2. Data Structure using C2.DBMS
3. Computer Networks3.Info. System & Managerial Issues
4. Data Structure Lab4.Software Engineering
5. Analysis & Design of Algorithms Lab5.OOP with C++ Lab
6. GUI Lab6.DBMS Lab
7. Web Design Lab7.Linux Lab
THIRD YEAR : SUBJECTS
Semester - VSemester - VI
1. Software Engineering1.OBEE
2. Java Programming2.Advance DBMS
3. Web Technology3.Mobile Computing
4. Web Technology Lab4.Linux Lab
5. Java Lab5.VB.Net Lab
6. ISAP Lab6.Project Work-II
7. Project Work-1  
 

3 YEARS ( 6 Semesters) DIPLOMA IN INFORMATION SCIENCE :

The aim of Diploma Course in Information Science at KLE'S Polytechnic, Mahalingapur is to prepare the students for professional practice, in an era of fast changing global scenario.

Information science and engineering is playing a dominant role in the "Knowledge Base" society of tomorrow. This course takes a holistic view of the computer revolution and the way society uses "Information". Information science is an exciting and progressive field of study that focuses on problem solving. The scope in which computers operate is growing relentlessly and there is an increasing demand for computing professionals in a vast range of scientific, artistic and commercial settings.With the future belonging to the Internet and a host a technologies emerging, the field offers excellent career opportunities. The course covers following major areas:

Operating System, Software Engineering, Communication Network, Information System and Internet Technologies.

It strikes a balance between classroom, lecture, laboratory and design and lays stress on problem solving skills, which is essential for any branch.

The department is well furnished with latest technology computers and has advanced computational facilities like internet and intranet facilities and latest software like oracle, MA-Office, JAVA, D2K, IIS, PWS C++ etc. The hardware facility includes digital lab with latest digital trainers and analog lab.


Prospects:

On completion of 3 - years Diploma in Information Science and Engineering the students have the following opportunities.
  • Can continue higher education B.E., by taking admission to 3rd semester directly or like other degrees AMIE etc.
  • Can have the placement in government, semi-government, public or private sectors as technical engineers in hardware and software.
  • Can work as programmer in banking sector, technical and non-technical colleges, schools, and national and international software development companies.
  • Can be posted as system administrators, database administrators and hardware engineers in the field of servicing sector.

 


Copyright © Mahalingapur Polytechnic. Website By :- SS SOFTWARE SOLUTIONS, HUBLI.