ಕೆ.ಎಲ್.ಇ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್,   ಮಾಹಲಿಂಗಪುರ - 587 312
   ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ, ಭಾರತ.

   [ ಎ.ಐ.ಸಿ.ಟಿ.ಇ. ನವದೆಹಲಿ ಅನುಮೋದನೆ, ಹಾಗೂ ಕನಾ೯ಟಕ ಸರಕಾರದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ]
  Accreditation Status : Not Accredited

 
English

 

ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

Intake : 60
6 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗಳು


ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್

Intake : 40
6 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗಳು


ಇ & ಸಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

Intake : 40
6 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗಳು


ಇ & ಇ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

Intake : 60
6 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗಳು


ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ

Intake : 40
6 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗಳು


ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಂಗ್.

Intake : 60
6 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗಳು

ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ವಿವರ 

Department of Electrical and Electronics Engineering : ESTD - 2008

                 


Ms.Vandana.S.Pasar

B.E.
Head of Department

E - Mail : eehod@klepolymlp.org


Staff Members


 Sl.No  Name of the Staff Qualification   Designation 
1. Mrs.Vandana.S.Pasar. BEHOD
2. Mr Anand Masti.BELecturer
3. Smt Anjana Malaji.BELecturer
4. Mr.Shivaraj Navi. BELecturer
5. Mr. M.R Arakeri. DE&EInstructor
6. Mr. Ishwar Hooli. DE&EInstructorSubjects Offered

FIRST YEAR : SUBJECTS
Semester - ISemester - II
1. Applied Science1.Communication in English
2. Engg Mathematics-I2.Engg Mathematics-II
3. Elements Of Electrical Engg3.Electrical Circuits
4. Applied Science Lab.4.Engg Drawing
5. Elect. Wiring Lab5.Elect. Circuit Lab
6. BCS Lab6.C Programming Lab
SECOND YEAR : SUBJECTS
Semester - IIISemester - IV
1. DC Machines & Alternators1.Transformers & AC Motors
2. Electrical Power Generation2.Elect. Measurments & Measuring Instruments
3. Analog Electronics3.Communication & Computer Networks
4. Digital Electronics4.Profession Ethics & IC
5. DC Machines & Alternators Lab5.Transformers & AC Motors Lab
6. Analog & Digital Lab6.Elect. Measurments & Measuring Instruments Lab
7. Circuit Simulation Lab7.CAED Lab
8. Tatntrika Kannada-I8.Tantrika Kannada-II
THIRD YEAR : SUBJECTS
Semester - VSemester - VI
1. Power Electronics1.INDUSTRIAL DRIVES & CONTROL
2. Transmission, Distribution & Utilization 2.BASIC MANAGEMENT SKILLS & ENERGY MANAGEMENT
3. Switch Gear & Protection 3. Embedded System
4.Electrical Estimation & Costing4.MOTOR CONTROL & PLC LAB
5. Power Electronics Lab 5.Professional Practice Lab
6. Protective Relays & Serving Lab6.PROJECT WORK-II
7. Estimation Simulation Lab7.**Inplant Training
8. Project Work-I&nsp;&nsp;

 

3 YEARS ( 6 Semesters) DIPLOMA IN ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING : Estd - 2008

It is very true that today life without electricity is highly unimaginable. It is very essential for any institution or firm to have a good power control and maintenance of all the activities for the smooth running of the institution. This is one of the most basic branch and has always remained one of the vital body of any institution or firm. This branch has been started with the strong intention that within the course of 3 years in the branch, the students must be capable to understand the generation, utilization maintenance as well as improving the quality of electricity. By this knowledge our department is not only trying to build a perfect base in the mindset of the students to cope up with the changing technologies, but also making them able to provide or emerge with new modifications and ideas so as to make the use of energy in safer manner.

To achieve this goal, our department is blessed with qualified, dedicated and well-experienced staff. The laboratories are equipped with modern machines and meters and also there is a wide range of old machines also, so as to make students aware of changing technology.


Prospects:

On the completion of 3 years in diploma in E & E, the students have a bright future with various opportunities such as,
  • Can continue higher education like B.E. (direct 3rd sem), A.M.I.E., B.Tech
  • Aeronautical Engg., Defence Military Engg,B.B.A.,B.C.A.
  • After completion of Diploma with high qualification of Engg., the students can join various sectors like government public & private sectors such as TELCO, BHEL, HAL, HMT, L&T, Seimens, Railways, Government Electricity board, etc. They can also join in Air Traffic Control Center i.e. in (A.T.C.) in Navy as well as Air force.
  • Self employment of setting up a small scale industry like workshop for manufacture of consumable goods, repair unit, ancillary units, etc is also any added opportunity after completing 3 years of diploma course. 


Copyright © Mahalingapur Polytechnic. Website By :- SS SOFTWARE SOLUTIONS, HUBLI.